دکتر امل القبیسی رئیس شورای ملی فدرال قانون گذاری امارات – عکس از الشرق الأوسط

دکتر امل القبیسی رئیس شورای ملی فدرال قانون گذاری امارات – عکس از الشرق الأوسط

کشور امارات متحده عربی روز گذشته اعلام کرد که دکتر امل القبیسی به عنوان رئیس شانزدهمین شورای ملی فدرال قانون گذاری انتخاب شده است. بدین ترتیب خانم القبیسی اولین زنی خواهد بود که در جهان عرب ریاست یک نهاد پارلمانی را به عهده می گیرد. خانم القبیسی همچنین اولین زن اماراتی است که برنده عضویت در مجلس می شود، و اولین زن اماراتی است که ریاست جلسات آن را به عهده می گیرد. وی همچنین اولین زن خلیجی است که عضویت در یک نهاد قانون گذاری را از طریق صندوق های رأی به دست می آورد.

شیخه لوبنا القاسمی، وزیر توسعه و همکاری بین المللی، و رئیس دانشگاه زاید، انتخاب خانم القبیسی را در تاریخ منطقه بی سابقه دانست، و آن را نشانه ساخت کشورها بر اساس برابری ناشی از اتکا به همه کادرها و شایستگی های بشری، چه زن و چه مرد، بر شمرد.

اتحادیه نویسندگان امارات نیز به نوبه خود، انتخاب خانم القبیسی برای این پست را یک گام متمدن و بی سابقه در جهان عرب در زمینه توانمند سازی زنان توصیف کرد، که نگاه ها را به شدت به ماهیت پروژه فرهنگی به رهبری امارات جلب می کند.