تعدادی زخمی در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی

بحران زباله در لبنان

بحران زباله در لبنان

روز گذشته در مرکز بیروت درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیت داخلی و تظاهر کنندگانی که خواستار حل ریشه ای مشکل تراکم زباله در لبنان بودند در گرفت که منجر به زخمی شدن ۸ تن شد.. در این تظاهرات که از چند هفته پیش ادامه دارد ، مردم خواستار استعفای تمام سلام، نخست وزیر، و نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان شدند.

هزاران تظاهر کننده بعد از ظهر با بر گزاری یک تظاهرات اعتراض آمیز به ناتوانی دولت در یافتن راه حلی برای بحران زباله های خانگی که خیابان های بیروت و منطقه جبل لبنان را از هفته ها پیش پر کرده است اعتراض کردند. تظاهرکنندگان در پاسخ به فراخوان جنبش «بوی شما در آمد» ، که فعالانی از جامعه مدنی را در بر می گیرد، آمدند و سپس در میدان گلستان صلح در نزدیکی ساختمان مجلس نمایندگان تجمع کردند.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرج و مرج زمانی بالا گرفت که دهها تظاهر کننده اقدام به پرتاب سنگ به سوی نیروهای امنیتی کردند که برای جلوگیری از نزدیک شدن تظاهر کنندگان به ساختمان پارلمان موانع آهنی قرار داده بودند.

قرار است تمام سلام نخست وزیر لبنان بعد از ظهر امروز در پی اتفاقات پیش آمده در دیوان دولتی کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کند.