نرخ ارز در خیابان فردوسی در ایام نوروز حاکی از دلار ٣٠٧٠ تومانی، پوند ۵١۵٠ تومانی و یورو ۴٢١٠ تومانی بود. عکس رویترز

نرخ ارز در خیابان فردوسی در ایام نوروز حاکی از دلار ٣٠٧٠ تومانی، پوند ۵١۵٠ تومانی و یورو ۴٢١٠ تومانی بود. عکس رویترز

بر خلاف انتظاراتی کە در هفتە پایانی سال ٩٢ شکل گرفتە بود، بورس در هفتە اول عید با رشد منفی نیم درصد بە استقبال سال ٩٣ رفت. این در حالی است کە در روزهای آغازین سال ٩٢ شاخص خیزشی ٣ درصدی را شاهد بود.

در مجموع در نیمە اول فروردین بازار سرمایە شاهد پنج روز کاری بود کە نهایتا در ٢ روز آخر منتهی بە ۱۱ فروردین بە روند صعودی بازگشت و با افزایشی ۵٠٢ واحدی شاخص کل در ٧٨٧۴١ واحد هفتە را بە پایان برد. در حالی کە در ٣ روز آغازین شاهد صفهای فروش در بیشتر نمادهای پالایشی، پتروشیمی، فلزی و بانکی بودیم در ٢ روز آخر با حضور فعال تر حقوقیها در بسیاری از گروهها تقاضا از عرضە پیشی گرفت.

نمودار ارزش شاخص بورس از 28 اسفند تا 11 فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار ارزش شاخص بورس از ۲۸ اسفند تا ۱۱ فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

بنا بر آمار ارائە شدە در وبسایت رسمی بازار بورس تهران بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس، شرکتهای خودرویی، بانکی و پالایشی از جملە شرکتهای سایپا، بانک ملت، بانک تجارت، نفت بهران و نفت بندرعباس داشتند و جهت حرکت شاخص را رو بە بالا تغییر دادند تا حال و هوای نوروزی را بە بورس بازگردانند.

در آخرین روز معاملاتی نوروز در ۱۱ فروردین مجموع ۴٠٧،۶۶٣،٧٠۵ سهم در ۵۶٩٢۴ نوبت بە ارزش ١۴٠ میلیارد و ۵٨٢ میلیون تومان معاملە شد و در این روز ارزش بازار بالغ بر ٣٨۴هزار میلیارد تومان برآورد شد.

همچنین انتظار می رفت کە فاز دوم هدفمندی یارانەها از ابتدای سال ٩٣ آغاز شده و اعمال شود ولی با توجه بە بررسی های کمیسیون اقتصادی مجلس و بە گزارش عصرایران بە نظر میرسد کە فاز دوم هدفمندی بعد از خرداد سال جاری اجرایی شود کە این میتواند خبری خوش برای بازار سرمایە تلقی شود کە بتواند در بهار امسال بە اوضاع نابسامان خود سرو سامانی ببخشد.

از طرفی در هفتە گذشتە نرخ گاز مصرفی توسط هیات وزیران تعیین شد کە بە موجب آن برای مصارف خانگی ٢٠درصد و برای مصارف عمومی٣٠درصد افزایش خواهد داشت. این افزایش، نرخ گاز مصرفی بخش پتروشیمی را بە ٢۶۵٠ ریال و بخش فولاد را بە ١٣٢٠ریال خواهد رساند.

البتە گمان نمیرود کە این تغییر برای شرکتهای پتروشیمی کە تاثیر گذارترین صنعت در بازار سرمایە میباشند مشکل آفرین باشد زیرا شرکتهای پتروشیمی نرخ خوراک ١٣ سنتی را در محاسبات خود لحاظ کردەاند در حالی کە نرخ گاز مصرفی ١٠ سنت تعیین شدە است. ولی صنایع فولاد باید این تغییرات را در محاسبات خود در نظر داشتە باشند.

نمودار قیمت طلا از 16 مارس تا 4 آوریل (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار قیمت طلا از ۱۶ مارس تا ۴ آوریل (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

در هفتە گذشتە با توجە بە ادامە کاهش قیمت اونس طلای جهانی، بازار داخلی نیز دستخوش ریزش شدە و بنا بر شبکە اطلاع رسانی اتحادیە طلا و جواهر تهران در آخرین روز کاری هفتە گذشتە، تمام سکە بهار آزادی طرح جدید و قدیم ٩۴١هزار تومان، نیم سکە ۴٩۵هزار تومان و ربع سکە ٢٨۵ هزار تومان معاملە شد.

هرچند کە در ایام نوروز افزایش نسبی قیمت ارز تا حدی از واکنش کاهشی قیمت سکە نسبت بە کا‌هش نرخ اونس طلای جهانی جلوگیری میکرد اما با پایان تعطیلات کاهش اونس طلا بر مقاومت دلار چربید و شاهد ریزش قیمت سکە بودیم.

در ابتدای سال جاری نرخ مبادلاتی دلار با حدود ٣۵ تومان افزایش در راستای تک نرخی کردن ارز از ٢۵٢٠ تومان بە ٢۵۵۵ تومان افزایش یافت کە منجر بە جهش قیمتها در بازار آزاد شد. بنا بر آخرین نرخ وب سایت رسمی بانک مرکزی دلار ٢۴۴۴ تومان، پوند ۴٢٣١ تومان و یورو ٣۴٩٨ تومان اعلام شد.

این در حالی است کە نرخ ارز در خیابان فردوسی در همین روز حاکی از دلار ٣٠٧٠ تومانی، پوند ۵١۵٠ تومانی و یورو ۴٢١٠ تومانی بود. همچنان کە در هفتەهای گذشتە بە آن اشارە شد در راستای افزایش نقدینگی و نیز تورم ناشی از برخی سیاستهای مالی از جملە هدفمندی یارانەها، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش ٢۵ درصدی دستمزد کارمندان دولت، بە نظر میرسد کە این امر بە خودی خود موجب افزایش ١۵ الی ٢٠ درصدی ارز تا انتهای سال ٩٣ باشد

نمودار قیمت دلا از 28 اسفند تا 11 فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار قیمت دلا از ۲۸ اسفند تا ۱۱ فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

در طی ٢٠ روز گذشتە قیمت طلا حدود ۱۰۰ دلار نسبت به بالاترین سطح خود با کاهش روبرو شدەاست و معاملە گران ناامیدانە در انتظار تحولاتی برای جان گرفتن دوبارە این بازار هستند. آخرین مذاکرات میان آمریکا و روسیە در مورد بحران سیاسی پیش آمدە کە با کا‌‌هش حضور نیروهای روسیە در مرز اوکراین نیز همراه بود بە این کاهش قیمتها دامن زد.

همچنین افزایش شاخص سهام در بازارهای بین المللی در پی امیدواری سرمایه گذاران نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا نیز مزید بر علت است، اگر اتفاق غیرمنتظره دیگری در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان رخ ندهد، بە نظر روند نزولی قیمتها در هفتە آیندە نیز ادامە خواهد داشت.

روند نزولی بهای طلا در بازارهای جهانی که از هفته گذشته شکل گرفته بود با شروع هفته نه تنها متوقف نشد بلکه شدت یافت. اما باتوجە بە انتشار آمار افزایش تقاضای فیزیکی طلا در هند کە دومین خریدار بزرگ طلای جهان پس از چین است قیمت اونس طلا در روزهای آخر هفتە رشد محسوسی را شاهد بودە بطوری کە بنا برآمار سایت طلا کیتکو طلای آتی برای تحویل در ماە ششم نزدیک ١٣٠٠ دلار معاملە شد.

بە گزارش وب سایت تخصصی مارکت واچ، طلا در روز جمعە ۴ آوریل وارد محدودە مثبت شدە است ولی بازار در انتظار گزارش اشتغال آمریکا تقریبا راکد بە نظر می رسد. بە گزارش فوربز و بنابر تحلیلگران شرکت سرمایەگذاری بارکلیز توجە بیش از اندازە معاملەگران بە گزارش اشتغال آمریکا بە دلیل همبستگی بالای نوسانات یک روزە قیمت طلا و این گزارش است کە از اغاز سال ٢٠١٣ این همبستگی در حد ۶٩% بودەاست.

اگر این گزارش نشانگر افزایش اشتغالزایی باشد شک واردە بە بازار میتواند قیمت نابسامان طلا را وارد کانال ١٢٧٠ دلاری نماید و اگر هم بر عکس باشد بعید میرسد کە بتواند مرز ١٣٠٠ دلار را بشکند مگر در معیت رویدادهای حمایتی دیگر.