بازار طلا و. ارز مدام در حال نوسان است - عکس از مریت گولد

بازار طلا و. ارز مدام در حال نوسان است – عکس از مریت گولد

همزمان با بە پایان رسیدن هفتە گذشتە بورس در ٣١ اردیبهشت ماە، بازار سرمایە دومین ماە سال ٩٣ را نیز پشت سر گذاشت و علی رغم انتظارات همچنان از الگوی ثابت و مشخصی پیروی نمیکند.

عدم حمایت ۵٠٠٠ میلیاردی و تاثیر منفی کاهش نرخ سود سپردەها بر بازار سرمایە

حجم کل معاملات سهام و حق تقدم در هفتە گذشتە۴٣٨٢ میلیون سهم بود کە با ارزشی معادل ١٢٣٠ میلیارد تومان در ٣٧۶٣۶۶ نوبت معاملە شد این آمارها بە ترتیب افزایشی ٩٢%، ٨۶% و ۴۴% را نسبت بە هفتە منتهی بە ٢۴ اردیبهشت ماه نشان می دهد، در حالی کە شاخص کل در ٧۶٧۶٧ واحد کاهشی ٨۴٣ واحدی را نمایان میسازد.

نمودار تغییرات سهام از 1 تا 30 اردیبهشت (برای دیدن نمودار در سایز بزرگ تر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات سهام از ۱ تا ۳۰ اردیبهشت (برای دیدن نمودار در سایز بزرگ تر روی آن کلیک کنید)

این آمار متناقص بطور نمایان نشانگر آن است کە سهامداران حضوری سازندە و حمایتی در بازار ندارند و صرف نوسان گیری و کسب سودهای لحظەای دست بە معاملات کوتاه مدت میزنند و بازار را متلاطم می نمایند. بل الاخص حقوقیها از ابتدای سال با تامل بیشتری وارد بازار شدە و سعی مضاعف در ماهیگیری از آب گل آلود دارند.

اما با نگاهی بە روند معاملات و حرکت شاخص کل در اردیبهشت ماە کە شدیدا تحت تاپیر عواملی مانند اخبار تزریق نقدینگی ۵٠٠٠ میلیاردی و کاهش نرخ سود سپردەهای بانکی بود نیز یک مقایسە آماری در میابیم کە این عوامل جز اخباری خوشبینانە برای تحریک بازار ثمرە دیگری نداشتند.

همان طور کە در مقالە بازار ١٠ می نیز بدان اشارە شد حرکت ذاتی بورس با فائق آمدن بر این محرکهای مصنوعی، درصدد برگشت بە روال منطقی خود هست کە همانا پیروی از عرضە و تقاضا و نیز بە تصویر کشیدن شرایط واقعی اقتصادی شرکت ها است. شاخص کل آهستە تر از صعود اخیر خود در حال نزول است کە آن هم بدلیل انتظارات خوشبینانە سهامداران از انتشار صورتهای مالی شرکتها در فصل مجامع است کە بە نظر میرسد اکثر شرکتها بودجە بندی و سود سهام معتدل تر و منطقی تری را پیشبینی کردەاند. همچنین انتظار میرود کە سرمایە فعالان بورسی بیشتر سمت شرکتهایی با سیاست تقسیم سود حداکثری سرازیر شود.

ارزش کل معاملات در روزهای مختلف ماه اخیر در حدود ١۴۶٠٠ میلیارد تومان است کە از این مقدار تقریبا ٩۴٠٠ میلیارد تومان آن مربوط بە نقل و انتقالات بلوک ١٧ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس در ١٧ اردیبهشت ماه است کە توسط صندوق نفت و تاپیکو خریداری شد.

در این صورت کل ارزش معاملات در این ماه چیزی در حدود ۵٠٠٠ میلیارد تومان را نشان میدهد کە تفاوت چندانی با مبلغ نقدینگی در گردش بازار در دورەهای پیش از خود ندارد. در واقع در مییابیم کە صندوق حمایتی بازار بە غیر از ایجاد رفتارهای هیجانی و گلەای ((panic & herding behaviour در میان سهامداران حمایت نقدی ملموس و محسوسی از بازار نکردە است.

کاهش نرخ سود سپردەهای بانکی نیز موثر نیفتاد، چرا کە ریزش بازار دلایل زیرساختی و بنیادی تری دارد. از زمان در دستور کار قرار گرفتن این بخشنامە از اواسط اردیبهشت ماه شاخص کل حدودا ١.٧ درصد ریزش داشتە کە کاملا با این تصمیم در منافات میباشد. این حرکت کە محصول تحلیلی اشتباه و تدبیری هیجان زدە از طرف مسئولین ذیربط میباشد نتنها کمکی بە تالار شیشەای نکرد بلکە شیشە سایر بازارها اعم از بازار پول، مسکن و ارز را نیز می خراشد.

اگرچە کاهش نرخ سود موجب سود آوری بانکها میشود از طرفی با تورم بالای ٣٠ درصد باعث خروج سرمایەها از بانکها گشتە و آنها را در اعطای تسهیلات با مشکل مواجە میسازد، همچنین تضمینی وجود نداشت کە این نقدینگی بە سمت بازارهای کاذبی مانند طلا و ارز نرود. کاهش نرخ سود بانکی باید همگام با کنترل و کاهش تورم باشد نە همگام با انتظارات کاهشی قیمتها، در غیر این صورت آثار منفی آن را در اقتصاد کشور خواهیم دید.

مشکلاتی کە بازار سرمایە کشور با آن مواجه است معضلاتی است کە کل اقتصاد با آن دست و پنجە نرم میکند و ریشە در سالیان گذشتە دارد اما چون از آن بە عنوان نماد و سنبل اقتصادی کشور یاد میشود، دست اندرکاران بە هر نحوی سعی دار بالا نگاه داشتن پرچم این نهاد دارند.

نمودار تغییرات ارزش طلا از 1 اردیبهشت تا 1 خرداد(برای دیدن نمودار در سایز بزرگ تر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات ارزش طلا از ۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد(برای دیدن نمودار در سایز بزرگ تر روی آن کلیک کنید)

دستگاههای دولتی باید تنها از طریق نظارت کلان و بدور از دخل و تصرف مستقیم در بازار زمینەهای پویایی و رشد را فراهم کنند و در مورد بازار سهام نیز باید رهایش کنند بە سطح منطقی خود برگشتە و عرضە و تقاضای واقعی قیمت و ارتفاع شاخص را تعیین نماید.

ناگفتە نماند کە رشد کاذب شاخص بورس در سال ٩٢ نیز سرمایەگذاران را متوهم ساختە و همچنان انتظاری ماورا طبیعی از بازدهی بورس دارند کە این دیدگاه خود در شرایط فعلی سهامداران را سرخوردە و بی اعتماد بە بازار ساختە و باعث پرهیز آنها از سرمایگذاری بلند مدت و میانمدت در بورس شدە است کە برای هر دو طرف سازندە و سود آور است.

طلا و ارز

با ثبات نسبی ارز در چند هفتە اخیر بازار طلای داخل بە طور محسوسی تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بین المللی دنبالە رو قیمتهای جهانی انس طلا است. با سپری کردن نوساناتی در طول هفتە گذشتە سر انجام هر قطعە سکە بهار آزادی طرح جدید با ٣٠٠٠ تومان افزایش نسبت بە هفتە قبل با قیمت ٩٨٨ هزار تومان هفتە را بە پایان برد. همچنین هر قطعە نیم سکە بە قیمت ۴٨٣ هزار تومان و ربع سکە ٢٨٩ هزار تومان معاملە شد.

نمودار تغییرات ارزش سکه طلا از 1 اردیبهشت تا 1 خرداد (برای دیدن نمودار در سایز بزرگ تر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات ارزش سکه طلا از ۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد (برای دیدن نمودار در سایز بزرگ تر روی آن کلیک کنید)

نرخ برابری هر دلار آمریکا بە تومان نیز ٣٢٨٨ تومان بود کە در محدودە نوسانی هفتەهای اخیر قرار دارد. هر پوند ویورو نیز با قیمت ۵۵۲۵ و ۴۵٠٠ تومان بە فروش رفت.

بە گزارش خبرگزاری مهر، بە اعتقاد ولی اللە سیف، رئیس کل بانک مرکزی ، شرایط ارزی بانک مرکزی بهبود یافتە و از نوسانهای محسوس ارزی سە ماه گذشتە کاستە خواهد شد و با توجه بە «اصلاح انتظارات عمومی درخصوص چشم‌انداز بین‌المللی»، «افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و بازگشت ارز پتروشیمی‌ها»، «اصلاح رویکردهای دولت»، «افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی»، «عملیاتی شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو»، «کاهش انگیزه نگهداری ارز با کاهش تورم» و «کاهش مدت انتظار در مرکز مبادلات ارزی برای دریافت ارز» چشم‌انداز آینده بازار ارز در سال جاری باثبات و تعادلی خواهد بود.

جای امید وجود دارد انعکاس این اتفاقات را مردم در زندگی روزمرە خود بە طور ملموسی حس نمایند و آثار سازندە این اقدامات در اقتصاد شکنندە کشور پدیدار شود.