در بازارهای سرمایە جهانی نیز شاهد تکانهای شدیدی هستیم کە به دلیل بحران کریمە و نیز انتشار  افت رشد شاخصهای اقتصادی چین اتفا‌ق افتاد. عکس از رویترز

در بازارهای سرمایە جهانی نیز شاهد تکانهای شدیدی هستیم کە به دلیل بحران کریمە و نیز انتشار افت رشد شاخصهای اقتصادی چین اتفا‌ق افتاد. عکس از رویترز

ناآرامی های کریمه تاثیرات عمده ای بر بازار طلا و بورس جهان گذاشته است. بازار ایران نیز از این تنش ها در امان نمانده است.

بازار طلا

در اوایل هفتە گذشتە ثبات قیمت طلا بە آرامش قبل از طوفان می ماند و در انتظار برگزاری همه پرسی سراسری در شبه جزیره کریمه در روز یکشنبه ١۶ مارس بە سر میبرد، اما این آرامش رو بە آخر هفتە بدلیل افزایش حضور نظامیان روسی در کریمە، نگرانیهای ناشی از کاهش رشد اقتصاد چین در پی افت غیر منتظره صادرات و کاهش تولیدات صنعتی این کشور طی ماه گذشته و همچنین اعلام همسویی اتحادیە اروپا با آمریکا در مورد اعمال تحریمهای اولیە در برابر روسیە بر هم خورد.

در پی این اتفاقات قیمت طلا کە هموارە بە عنوان یک سرمایه گذاری امن از آن یاد می شود بە یکبارە افزایش یافت و کانال حمایتی ١٣۵٠دلار را شکست و اوج ١٣٧۵ دلار را تجربە کرد.

نمودار مقایسه ای قیمت اونس طلا (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار مقایسه ای قیمت اونس طلا (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نرخ فروش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج شنبه در بازار ۹۷۷ هزار تومان، طرح قدیم ۹۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۰۳ هزارتومان، ربع سکه ۲۹۲ هزارتومان و گرمی ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی در هنگام نگارش این مطلب ۱۳۷۴ دلار است.

این در حالی است کە بازار طلای داخل هنوز واکنش چندانی بە اوج گرفتن قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی نشان ندادە است و همچنان در محدودە قیمتی دو هفتە اخیر سیر میکند. قیمت طلای داخل کە متاثر از دو عامل دلار و نرخ جهانی اونس طلا است در هفتە گذشتە علی رغم افزایش چشمگیر قیمت طلای جهانی بە دلیل تعدیل قیمت دلار از مسیر افزایشی خود بازگشت.

به طور کلی مناقشە روسیە و اوکراین کلیە بازار های جهانی را تحت تاثیر قرار دادە و تقاضا را بە سوی فلزات گرانبها سوق دادە است چنان کە در یک شب طلا رکورد ۶ ماهە خود را شکست و بە بالای ١٣٧٠ دلار رسید. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که با برگزاری همه پرسی سراسری در شبه جزیره کریمه و تشدید تنش در روابط مسکو و غرب قیمت جهانی طلا به شدت افزایش خواهد یافت و وارد کانال ١۴٠٠ دلاری خواهد شد.

همسو با این نوسانات بازار فلزات گرانبهای داخلی ایران نیز بطور محسوسی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر طلا همچنان بە سیر صعودی خود بە سوی ١۴٠٠ دلار ادامە می دهد و انتظار میرود بازار طلای داخل روز شنبە را با جهش آغاز نماید.

بورس

بازار سرمایە در هفتە گذشتە علی رغم باز شدن نمادهای پتروشیمی در روزهای پایانی هفتە پیش از آن و صعود ۴٠٠ واحدی کە بە عقیدە بسیاری از کارشناسان دمیدە شدن جان تازەای در بازار بە حساب می آمد دوبارە با آغاز هفتە بە سرپایینی افتاد.

با تایید نرخ ١٣ سنتی خوراک و باز شدن نمادها سهامداران این شرکت‌ها به سرعت در صدد خروج از بازار برآمدند و لحظە بە لحظە شاهد افت شاخص بودیم تا جایی کە در روز یکشنبە ١٨ اسفند ماه شاخص با کاهشی ٧٠٠ واحدی بە میانە کانال ٧٧٠٠٠ رسید.

نمودار مقایسه ای شاخص بورس تهران (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار مقایسه ای شاخص بورس تهران (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

ناظر بازار فرابورس محدودیت عرضە را کە از ٢۶ بهمن ماه در پی کاهش شدید نرخ سهام شرکتها و افت شاخص بورس برای کنترل بازار اعمال شدە بود از ۵۰ هزار سهم به ۱۰۰ هزار سهم افزایش داد.

حتی اعمال ضوابط معاملاتی جدید نیز نتوانست بی اعتمادی سرمایەگذاران را ترمیم نمودە و از نگرانیهایشان بکاهد و سرانجام شاخص بورس با افتهای پی در پی بە ٧۶۵٠٠ واحد رسید. با توجە بە بررسی آمارهای هفتە گذشتە بازار بورس تهران شرکتهای تاپیکو، پالایشگاه اصفهان، هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، ملی مس و پالایشگاه بندرعباس بیشترین اثرات منفی را در بورس تهران گذاشتند.

هر چند اعمال محدودیتها در جهت تعادل عرضە و تقاضا تا حدی از ریزش بازار در کوتاه مدت جلوگیری کرد ولی خود مستقیما باعث افت بازار نیز شد کە شاخص ترین اثر آن ایجاد انگیزه منفی برای خرید در بازار بود که با ایجاد نگرانی در خریداران و سرمایەگذاران از فروشهای آتی و تامین نقدینگی، ورودشان بە بازار را با تعلل همراه ساختە بود.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران ضوابط معاملاتی اجرا شده از ۲۶ بهمن از روز شنبه ۲۴ اسفند لغو شده و کلیه شرایط معاملاتی به قبل از اجرای این مقررات بر می گردد. خبر فو‌ق در ساعات پایانی روز چهارشنبە ٢١ اسفند تکاپویی بە بازار انداخت و بازار را با صعودی چند دە واحدی ‌همراە ساخت و بازار با شاخص ٧۶۵٨٣ واحد بە پایان رسید.

بە عقیدە برخی کارشناسان و ناظران بورس از جملە محمودرضا خواجه‌نصیری مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشانە های تعادل و ثبات در بورس پدیدار شدە و تصمیم فو‌ق می تواند سطح مشارکت سهامداران بزرگ در بازار را بالا ببرد بورس روند اصلی و منطقی خود را پی بگیرد.

بطور کلی بە نظر نمی رسد کە بدبینی ها و جو روانی ناشی از مسائل بودجه‌ای، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی، سیاست‌های جبران کسری بودجه و مایوس شدن سرمایه‌گذاران از سیاست‌های دولت بە این آسانی بازار را بە حال خود رها کند.

این بازار بر اساس روند منطقی خود پیش نمی رود بلکە بر طبق مصوبات و تصمیمات آنی حرکت میکند کە نمیتواند ضامن ثبات بازار باشد و بە نظر می رسد کە حباب قیمتی بازار سرمایە تهران با جان گرفتن بازارهای موازی در سال جدید بیشتر تعدیل شدە و بە قیمتهای واقعی نزدیک شود.

در بازارهای سرمایە جهانی نیز شاهد تکانهای شدیدی هستیم کە به دلیل بحران کریمە و نیز انتشار افت رشد شاخصهای اقتصادی چین اتفا‌ق افتاد. بە گزارش بلومبرگ پیرو تنشهای کریمە بسیاری از بازارهای سهام اروپا به دلیل اینکە سرمایە گذاران در انتظار برگزاری رفراندم در کریمە بە سر می برند دچار ریزش شدند بە طوری کە بازار سهام آلمان بە کمترین مقدار خود در ٣ ماه اخیر سقوط کرد. به گزارش رویترز بیشترین کاهش را شاخص MICEX روسیە داشت کە با ۵ درصد افت بە کمترین میزان از سال ٢٠٠٩ تا کنون رسید.

به نظر میرسد کە هرچە پیشتر میرویم با اتخاذ تصمیمات غیر منطقی روسیە، پوتین خود بە پیشواز تحریمهای بیشتر میرود بە گزارش خبرگزاری بلومبرگ روسیە اقدام بە دیپورت کردن مدیران ارشد شرکت های خارجی به دلیل تخلفات جزیی از جملە سرعت غیر مجاز دست میزند و تا کنون بیش از ١٠٠٠ نفر از کشورهای خارج از اتحاد جماهیر شوروی قدیم ویزایشان کنسل شدە است.

این اتفاقات جرقەای برای هجوم سرمایەگزاران بە طرف بازار طلا و فلزات قیمتی و نیز خرید سهام مـطمئن با درجە نوسان پایین شدە است. انتظار میرود سمت و سوی بازار در هفتە ایندە تا حدی مشخص شود.

ارز

در ساعات پایانی روز پنجشنبە ٢٢ اسفند ٩٢ تابلوهای خیابان فردوسی نرخ هر دلار آزاد را ۳۰۴۵ تومان، هر یورو را ۴۲۳۰ تومان، هر پوند را ۵۰۶۰ تومان و هر درهم امارات را ۸۲۹ تومان بە نمایش گذاشتند.

هرچند دلارهفتە گذشتە نیز نوسانات خود را ثبت کرد و در روز سەشنبە بە نزدیکی ٣١٠٠ تومان رسید ولی از شدت صعود و نوسانات قیمت دلار نسبت بە هفتەهای گذشتە کاستە شدە است کە این تا حدی نشان از بر آوردە شدن تقاضای فصلی این کالا دارد همچنین میتوان آن را محصول اتفاقات اخیر سیاسی و اقتصادی کشور نیز دانست از جملە دورنمای تلطیف روابط ایران و غرب و واریز اقساط داراییهای بلوکە شدە ایران.

دلار در بازارهای جهانی هفتە گذشتە در پی اظهار بانک مرکزی اروپا مبنی بر ثابت نگهداشتن نرخ بهرە بە کمترین حد خود در ۲ سال و نیم گذشتە در برابر یورو رسید کە چندی بعد با انتشار خبر رشد بیش از انتظار ضریب خردە فروشی و کاهش نرخ بیکاری ارزش از دست رفتە را بازیافت.

همچنان کە مشاهدە میکنید ارزش ارزهای کشورهای جهان مدام بر مبنای شاخصهای اقتصادی کە مهمترین آنها تورم و نرخ بیکاری میباشد در موازنە با دیگر کشورها در نوسان است حال آنکە در کشور ایران طی دهه ۱۳۸۰ میانگین رسمی نرخ تورم سالانه پانزده درصد بود ولی با این حال ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی تغییر چندانی نداشت.

در شرایط عادی این امر باید بر پایە تفاوت میان نرخ تورم در ایران و حوزە ارزهای شاخص تعدیل می شد کە همین موضوع سبب رشد ماە بە ماە و سال بە سال قیمت دلار می شود ولی دولت بوسیلە تزریق دلارهای نفتی در بازار ارز ارزش ریال را حفظ کرد، تا موقعی که به دلیل مشکلات ناشی از تحریمها این روند ادامە نیافت و ریال به صورت یک شبە مسیر چند سالە را طی کرد.

مسکن

مـعاملات مسکن در هفتەی ماقبل آخر سال ٩٢ در امتداد روند رکودی ماههای قبل ریزش بی سابقەای را رقم زد چنان کە بر اساس سامانە اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور حجم خرید و فروش در هفتەای کە گذشت در سراسر کشور ۵٠ درصد نسبت بە نیمە اول اسفند کاهش پیدا کرد.

در حالی کە سال گذشتە در روزهای مشابە معاملات بە بالاترین حد نسبت بە خریدو فروشهای طول سال رسید. اما امسال به‌دلیل انتظار متقاضیان خرید از وضع قیمت‌های سال ۹۳ و نیز در انتظار افزایش وام مسکن در سال جدید همچنان از انجام معاملات خودداری میکنند.

گرانی بیش از اندازە مسکن کە پا بە پای تورم و نیز بە مانند صعود شاخص بورس تهران بە صورت تصاعدی اوج گرفتە قدرت خرید را از دست بیشتر متقاضیان کە سرمایە های ریالی دارند و در انتظار وامهای جزیی هستند خارج ساختە است چنان کە بە گفتە یکی از مشاوران املاک صادقیە و همچنین یکی از مشاوران مسکن در سعادت آباد تهران کە در این مورد اتفاق نظرداشتند بیشتر معاملات را بە دلیل نبود توان خرید و بی اعتمادی بە شرایط حاضر مربوط بە نقل و انتقالات اجارەای دانستند و همچنین بە نظر انان در روزهای باقی ماندە افت بیشتر خواهد شد و تا سال جدید فرجی حاصل نخواهد شد.