او گفت تعمیق دموکراسی امکان پذیر نیست چرا که جناح های سیاسی غیر دموکراتیک هستند

حیدر العبادی نخست وزیر عراق – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

حیدر العبادی نخست وزیر عراق – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

حیدر العبادی نخست وزیر عراق، تهدیداتی که مقتدا صدر رهبر جریان صدر در خطبه نماز روز جمعه در برابر هزاران نفر از پیروانش عنوان کرد را به طور ضمنی رد کرد. صدر تهدید کرد در اعتراض به فساد با تظاهرات مردم خشمگین منطقه سبز اشغال خواهد شد.

العبادی طی کنفرانس پارلمان عراق با همکاری هیئت سازمان ملل در عراق در هتل الرشید بغداد برگزار شد طی سخنانی پاسخ داد: «جنگ فساد از احزاب آغاز می شود». وی اشاره کرد: «هیچ جریان سیاسی وجود ندارد که اعتراف کند مسؤل فساد در کشور است. همه وزیران خود را تعیین می کنند و آن ها را بر نخست وزیر تحمیل می کنند سپس از آن ها برائت می جویند».

العبادی تأکید کرد: «بسیاری از جناح های سیاسی بر اساس نام، و یا بر اساس مذهب تشکیل شدند». وی خواستار تشکیل جناح بزرگی فراتر از مذهب و نام شد که توانایی گذر از اختلافات مذهبی و جامعه ای را داشته باشد. العبادی گفت: «تعمیق دموکراسی ممکن نیست زیرا جناح های سیاسی غیر دموکراتیک هستند».

نخست وزیر عراق توضیح داد: « جناح های سیاسی هنوز هم به وزیران خود پایبند هستند، و با این وضعیت نمی توان کشور را اصلاح کرد». وی از احزاب دارای نفوذ خواست خود را اصلاح کنند و گفت: «غیر ممکن است که بتوان جامعه را اصلاح کرد و احزاب نا صالح باشند، همچنین نمی توان مفهوم دموکراسی و آزادی در جامعه را تعمیق کرد، در حالی که احزاب دارای نفوذ ما غیر دموکراتیک هستند و درون خود آزادی ندارند».

العبادی افزود: «بسیاری ها شعارهایی را سر می دهند و به عبور از خطوط جامعه و مذهب و شکاف میان اجزای تشکیل دهنده جامعه فرا می خوانند، اما در نهایت امر چیز زیادی در عرصه واقعیت را محقق نمی کنند».