استعفای المجالی و بازنشستگی مدیران امنیتی و ژاندارمری

پرچم اردن

پرچم اردن

پرونده اوضاع امنیتی شهر معان در اردن، که هر از گاهی شاهد تنش ها و درگیری ها، و تجمعات امنیتی دیگری می شود، باعث سرنگونی حسین المجالی وزیر کشور اردن ومدیران امنیت عمومی و ژاندارمری، به علت کوتاهی سیستم امنیتی در ایجاد هماهنگی میان آنها شد.

عبدالله النسور نخست وزیر اردن در بیانیه ای اعلام کرد که طبق فرمان سلطنتی صادر شده، به علت کوتاهی مدیران امنیت عمومی و نیروهای ژاندارمری در هماهنگی با یکدیگر در مسائلی که امنیت شهروندان و ثبات ملی را به خطر می اندازد و در سطح قابل قبولی اصلاح نشده اند، با استعفای المجالی موافقت شد. همزمان توفیق الطوالیه مدیر امنیت عمومی ، و احمد السویلمیین فرمانده ژاندارمری بازنشست شدند.

منابع آگاه فاش کردند که علت استعفا، عدم هماهنگی در اجرای یک عملیات امنیتی بود که در آن از خشونت بیش از حد استفاده شد و پس از تخریب ۳ منزل مسکونی متعلق به نزدیکان افراد تحت پیگرد، باعث برانگیخته شدن خشم مردم شد.