به گزارش شبکه انگلیسی اسکای نیوز این کشور در صدد توسعه گسترده توانمندی های خود در حوزه جنگ الکترونیک و سایبری است. این گروه سایبری ۲۰۰۰ نفری به زودی آغاز به کار می کنند.

این شبکه افزود « توان گروه های سایبری دیگر با تشکیل ارتش سایبری جدید چهار برابر می شود.»

به گفته منبع در اسکای نیوز مقام هایی از اداره ارتباطات دولتی و پرسنل ارتش و پیمانکاران در آن حضور خواهند داشت. دولت انگلیس بودجه ۲۵۰ میلیون تومانی برای این گروه در نظر گرفته است.

البته این شبکه به نقل از منبع دومی گفت «شاید این بودجه از رقم یاد شده بیشتر باشد.»

اسکای نیوز گفت «این طرح به دنبال افزایش تهدیدهای سایبری روسیه و اعلام موفقیت انگلیس در استفاده از سلاح های سایبری علیه «داعش» ارائه شده است.