دار الافتاء مصر: فتوا به ۱۲ هزار دانشگاه وکتابخانه مرکزی در سراسر جهان می رسد

دار الافتاء مصر

دار الافتاء مصر

روزگذشته دار الافتاء مصر تاکید کرد که یک هزار فتوا به زبانهای انگلیسی وفرانسوی والمانی برای مقابله با تبلیغات افراط گرایانه وگروه ترویستی ترجمه کرد.

دکتر شوقی علام، مفتی اعظم مصر، گفت که دار الافتاء به خطر فتوا گروه ترویستی را حس کرد، وی طی دیدار خود با ۲۵ سفیران از سفرای عرب و مسلمان در سفارت مصر در هندوستان افزود: “گسترش اندیشه های گروه ترویستی میان جوانان خیلی خطر است”.

این در حالی است که دار الافتاء مصر تلاش می کند که فتوا به ۱۲ هزار دانشگاه وکتابخانه مرکزی در سراسر جهان می رسد.