نتایج یک نظر سنجی تازه نشان داده که اکثر مردم آلمان بر این باورند که راست گرایی افراطی در آلمان شرقی نسبت به آلمان غربی گسترش بیشتری دارد.
موسسه نظر سنجی «امنید» به سفارش نشریه هفتگی «بیلد ام زونتاگ» این نظر سنجی را انجام داده و نتایج آن روز یکشنبه (۲ سپتامبر) منتشر شده است. ۶۶ درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی بر این باورند که راست گرایی افراطی در آلمان شرقی نسبت به آلمان غربی بیشتر است. در مقابل، ۲۱ درصد افراد نظر دیگری در این باره داشته اند.
۵۷ درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی در آلمان شرقی گفتند که رشد راست گرایی افراطی در آلمان شرقی بیشتر از بخش غربی کشور است و ۳۹ درصد نظر مخالفی در این باره داشتند.
به گفته این نظر سنجی، ۶۶ درصد شرکت کنندگان گفتند که اصلا آلمان به دنبال بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵ دستخوش تحول منفی شده و ۱۷ درصد افراد هم بر این باورند که کشورشان در مسیر بهتری قرار گرفته است.
۸۲ درصد مردم آلمان معتقدند نزاکت عمومی در جامعه نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا کرده اما ۱۱ درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی مخالف این دیدگاه هستند.
هورست زیهوفر وزیر کشور آلمان به «بیلد ام زونتاگ» گفت «کشور دستخوش تغییرات اندکی شده است.. مداراگرایی کاهش پیدا کرده و بحث و جدل ها تندتر از سابق شده است. مردم نگرانی و دغدغه بیشتری نسبت به مساله مهاجرت دارند. برای همین، دو دستگی در جامعه بروز کرده و این مساله سهم فراوانی در افزایش این دو دستگی دارد.»
نتایج نظر سنجی نشان داده که تنها ۲۷ درصد آلمانی ها هیچ ایرادی در بروز اعتراضات خارجی ستیزانه نمی بینند و ۶۶ درصد گفتند که از این اعتراضات حمایت نمی کنند.
۷۱ درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی گفتند که از اعتراضاتی که در مخالفت با خشونت گرایی خارجی ها رخ می دهد حمایت می کنند و ۲۱ درصد هم معتقدند که بروز اعتراضات این چنینی در کل اشتباه است.
گفتنی است که ۵۰۰ نفر در این نظرسنجی که در ۳۰ آگوست انجام شد شرکت کردند.