کامرون: دیدگاه های گروه وفعالیت ان در بریتانیا نظارت خواهد کرد

1450381489794755500

 

روزگذشته دولت انگلیسی تاکید کرد که ارتباط احتمالی بین گروه «اخوان المسلمین» و افراط گرایی وجود دارد، با با این حال اخوان المسلمین نباید یک گروه ممنوعه در انگلیس اعلام شود.

دیوید کامرون، نخست‌ وزیر بریتانیا، گفت: ” گروه های از اخوان المسلمین با یک رابطه مبهم با افراط گرایی آمیخته با خشونت وجود دارد. بخش هایی از ایدئولوژی و فعالیت های اخوان المسلمین مغایر با ارزش های انگلیس است و عضویت در این گروه نشانه ای احتمالی از افراط گرایی است”، وی افزود: “گروه اخوان المسلمین مبهم ومخفی است”.

کامرون سال گذشته به دستگاه اطلاعاتی این کشور دستور داد تحقیقاتی را در مورد فلسفه اخوان المسلمین و فعالیت های آن انجام دهد، وی تاکید کرد که دولت بریتانیا  دیدگاه های «اخوان المسلمین» وفعالیت ان در بریتانیا نظارت خواهد کرد ، و تعیین اینکه آیا گروه تحت خصوصیات قانونی سازمان های تروریستی قرار می گیرند یا نه”.

اخوان المسلمین، با انتشار بیانیه‌ای محکوم کردن دخالت‌های دیوید کامرون در امور داخلی مصر.

در این بیانیه آمده است در صورتی که از سوی کامرون درخواست ملافات داده شود گروه اخوان المسلمین این موضوع را نخواهد پذیرفت.

در این راستا، قاضی احمد ابو زید، سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت که نتایج گزارش بریتانیا بر ادراک خطر اخوان بین المللی تایید شد.