تصویر ماهواره ای از زندان صیدیا در سوریه -عکس از خبرگزاری فرانسه

تصویر ماهواره ای از زندان صیدیا در سوریه -عکس از خبرگزاری فرانسه

گروه عفو بین الملل اعلام کرده است که احتمالا تا ۱۳ هزار نفر که بیشتر آنها غیرنظامیان هوادار مخالفان دولت بوده اند در طی پنج سال به طور مخفیانه در زندانی در سوریه اعدام شده اند.

این گزارش نشان می دهد که از سپتامبر ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۵ اعدام های جمعی هر هفته در زندان صیدنایا انجام شده است.

در حالی که این گزارش تا سال ۲۰۱۵ را در برگرفته است، احتمال می رود که اعدام ها بعد از سال ۲۰۱۵ متوقف نشده باشند.

عفو بین الملل می گوید که این اعدام ها با صدور مجوز از بالاترین سطوح دولت سوریه انجام شده.

دولت سوریه در گذشته کشتن یا بدرفتاری با زندانیان را تکذیب کرده است.

با این حال کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یک سال پیش گفتند که روایات شاهدان عینی و شواهد مستند قویا حکایت از بازداشت ده ها هزار نفر و “مرگ در ابعاد گسترده” در زندان های سوریه دارد.

عفو بین الملل برای تهیه این گزارش با ۸۴ نفر از جمله زندانبان های سابق، بازداشتی ها و مقام های زندان صحبت کرد.

این گروه ادعا می کند که هر هفته و اغلب هفته ای دو بار گروه هایی ۲۰ تا ۵۰ نفره در خفای کامل در این زندان در شمال دمشق اعدام شده اند.