ریاست شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع

عربستان سعودی از یک برنامه ریزی دقیق برای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰ که شورای اقتصاد و توسعه سعودی در آخرین نشست خود را تصویب کرد، نشان داد.

در این زمینه، شورای اقتصادی و توسعه، کمیته ای به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع این کشور، جهت پیگیری تحقق چشم انداز ۲۰۳۰ پادشاهی سعودی و زمان بندی اجرای آن تشکیل داد. شورا همچنین دفتر مدیریت استراتژیک وابسته به کمیته تاسیس شد.

این مدل در راستای اجرای بهترین شیوه جهانی در اجرای استراتژی ها است و همچنین اصول شفافیت و پاسخگویی از طریق بردهای الکترونیکی برای پیروی از شاخص های اندازه گیری عملکرد را تقویت می کند تا تضمین کننده اجرای مطلوب «چشم انداز سعودی» باشد.