ولد الشیخ گفت توافق یمن امید را به تمام خاورمیانه باز خواهد گرداند

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن روز گذشته فاش کرد که نقشه راهی برای حل و فصل بحران یمن به طرفین درگیری ارائه کرده است شامل چند بند است که عبارتند از: اجرای ترتیبات امنیتی بر اساس قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت،  تشکیل دولت وحدت ملی به نحوی که وظیفه ارائه خدمات به مردم را داشته باشد و زمینه را برای گفتگوی سیاسی به نحوی که به تشکیل یک دولت انتقالی منجر شود، فراهم کند و بر عقب نشینی شورشیان از شهرها نظارت داشته باشد و اجرای یک انتخابات را سازماندهی کند، و تدوین قانون اساسی.

ولد الشیخ که از کویت از طریق ارتباط ویدئویی با شورای امنیت سخن می گفت افزود، مذاکرات بین طرفین در کویت که زیر نظر او بود، گاهی اوقات پیشرفت می کرد و گاهی اوقات دچار موانعی می شد.

وی ادامه داد: «توافق صلحی که به دنبال آن هستیم، امنیت را به یمن باز خواهد گرداند و جرقه امیدی را به تمام خاورمیانه باز می گرداند».