زنان عربستانی جلوی درب مراکز انتخابات شوراهای شهر در ریاض – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

زنان عربستانی جلوی درب مراکز انتخابات شوراهای شهر در ریاض – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

این یک شگفتی بود. برای اولین بار زنان در انتخابات شهرداری عربستان سعودی کاندید شده و در رأی گیری مشارکت می کنند، و ۲۰ زن به پیروزی قابل توجهی دست می یابند. بدون شک این شگفتی بسیار بزرگی است. چه کسی باور می کند جامعه ای که آن را مرد سالار می دانند که حقوق زنان را مصادره می کند، اقدام به رساندن زنان و برتری آنان بر نامزدهای مرد می کند؟ درست است که این اولین تجربه زنان عربستانی در انتخابات نیست، و پیش از این زنان در انتخابات اتاق های بازرگانی حضور داشتند هر چند نمی توان آن را به اهمیت انتخابات شورای شهر دانست، زیرا انتخابات اتاق های بازرگانی تنها مربوط به بخشی از زنان است که فعالیت تجاری دارند، بر خلاف انتخابات شورای شهر که برای همگان فراهم است. با این حال تمامی پیش بینی ها و آرزوها به درجه ای رسید که جامعه عربستان سعودی، چه زنان و چه مردان، به وسیله آن ثابت کنند که قطار مشارکت زنان در راه خود به جلو می رود و هیچ کس نمی تواند آن را متوقف کند، حتی اگر صدای کسانی که می خواهند جلوی حرکت چرخ حق زنان را در دستیابی به حقوق خود متوقف کنند بلند شود.

هنگامی که می گوییم این شگفتی است، تجربه اول زنان در کویت در انتخابات مجلس شورای سال ۲۰۰۶ را به یاد می آوریم، که اولین تجربه زنان در کویت به عنوان کاندید بود که حتی موفق به کسب یک کرسی نشدند و مردان به پیروزی کامل دست یافتند، با وجود اینکه بسیاری ها جامعه کویت را آزاد تر از جامعه همتای عربستانی آن می دانند، اما انتخابات عربستان سعودی تاریخی را ثبت کرد که در آینده قابل توجه است. تاریخ قبل از این انتخابات با بعد از آن تفاوت دارد. رأی دهندگان عربستانی اعتقادات جریانی را که سعی داشت با ایجاد یک تفکر غیر واقعی، مشارکت زنان را مخالف با دستورات اسلامی عنوان کنند، شکست دادند. امری که زنان با مشارکت خود در انتخابات شورای شهر بر طبق ضوابط شرعی، آن را نفی کردند و نشان دادند که حضور و مشارکت زنان با ضوابط اسلامی منافات ندارد.

در نهایت انتخابات کنونی به عنوان یک بالون آزمایشی واقعی بود که از طریق آن میزان پذیرش جامعه عربستان برای دادن حق زنان از این طریق سنجیده شد. زنان با این پیروزی قابل توجه نشان دادند که بدون شک نقشه فعالیت های اجتماعی و سیاسی در سطح محلی تغییر خواهد کرد، به ویژه این که این مشارکت تاریخی زنان با حمایت ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صورت گرفت تا نقش اصلی زنان را در کنار مردان در ساخت و رشد کشور نشان دهد.

به دور از صلاحیت های شوراهای شهر و توانایی اعضای آن ها در رسیدن به آن چه به عنوان نمایندگان شهروندان از آن ها خواسته شده است، و با وجود تکامل کار شوراهای شهر و بالا بردن قابلیت ها و قدرت های آن، پیروزی زنان عربستانی در این انتخابات، تأکیدی است بر این که زنان در راه برابری با مردان و تقویت مشارکتشان به عنوان عنصری اساسی در زندگی عمومی گام بر می دارند. رقابت ۹۷۹ زن عربستانی در کنار همکاران مرد برای به دست آوردن کرسی های شوراهای شهر از مجموع ۷۲۰۰ کاندید زن و مرد، نقطه عطف مهمی در تاریخ حقوق زنان در عربستان سعودی به شمار می آید، که ممکن است با شرکت موثر در فعالیت های شوراهای شهر و اثبات  ارزش خود می توانند حقوق بیشتری از آن چه سزاوار آن هستند را به دست بیاورند.

پیروزی ۲۰ زن عربستانی در اولین انتخابات عمومی، نه تنها یک دستاورد تاریخی برای نامزدهای زن و زنانی به شمار می آید که به آن ها رأی دادند، بلکه مهم تر از آن دستاوردی برای آن دسته از مردانی است که این زنان را انتخاب کردند و  به حقوق و مشارکت آن ها معتقدند و باور  دارند که از این پس در حاشیه ماندن زنان قابل قبول نیست.