تظاهرات در لبنان

تظاهرات در لبنان

جنبش مردمی در لبنان بدون تعیین وقت قبلی به وقوع پیوست، به گونه ای که تمامی رهبران سیاسی را سردرگم کرد.

حزب الله و جریان میشل عون، تلاش کردند که در ابتدا تظاهرات را به گونه ای به تصویر بکشند که با خواسته ها و آرزوها حزب الله و عون و دیگران سازگار باشد، اما دختران و پسران جوان جنبش «بوی شما در آمد»، با قالب آقا سید و ژنرال شکل نگرفتند.

اتهامات، تمام طبقه سیاسی لبنان را در برگرفت، به طوری که عکس خود حسن نصر الله نیز در میدان در میان طبق سیاسی تحت اتهام قرار داشت اما پیروان حزب به سرعت جلوی هر کسی که اندیشه کند با نصر الله مانند دیگر سیاستمداران یا انسان ها رفتار کند را گرفتند!

برخی ها بر این باورند که در این تحرک، ما در مقابل بیش از یک جنبش قرار داریم. از جمله خود حزب الله که از طریق مجموعه ای که نام خود را «می خواهیم بازخواست کنیم» در این تحرک شرکت کرد. اصرار ورزیدن حزب الله برای محدود کردن تحرک این طرح در این مجموعه، از طریق بلندگوهای رسانه ای حزب کاملاً جلب توجه می کرد. در این جنبش جوانانی از طرفداران عون نیز وجود داشتند اما راه جنبش آن ها از رویاهای ژنرال فراتر رفت، به همین دلیل سردرگمی اخیر به وجود آمد.

نبیه بری، رئیس پارلمان و قطب سیاسی شیعه، خواستار برگزاری یک گفت و گوی ملی شد و رهبران سیاسی در لبنان حضور پیدا کردند. و جنبش ادامه پیدا کرد.

برخی ها بر این باورند که ما فرا روی جنبش عمیق تر از تصور همه سیاستمداران لبنان قرار داریم. و اینکه «بهار عربی» دیر به لبنان رسید… ما، با توجه به این دیدگاه، به سمت «انقلابی» در کل سیستم سیاسی لبنان می رویم.

آیا پیروز خواهد شد؟

پاسخ به این پرسش زود است، به خصوص این که تحرک جوانان، با وجود تلاش برای تشدید بحران، و آزار و اذیت نیروهای امنیتی لبنان ، هنوز هم تحت کنترل است، و حتی یک قطره خون ریخته نشده است. شاید اگر خدایی ناکرده، یک نفر کشته می شد، امور دچار تحول خطرناک تری می شد که از همه فراتر می رفت.

آن چه تا کنون مشخص است، حضور جوانان چپ گرای لبنانی از تمامی گروهها، و برخی لبنانی های خارج است. اما در هر صورت، آن چه تا کنون رخ داده است، زنگ خطری برای نظامی سیاسی است نه برای افراد.

این تنها بخشی از نشانه ها است نه تمامی نشانه ها.