یکی از مسؤلان سابق به «الشرق الأوسط»: جماعت اردن مستقل شد

عبد المجید الذنیبات

عبد المجید الذنیبات

پس از موافقت حکومت اردن با درخواست مجوز جدید برای جماعت و تصویب جدایی آن از جماعت «مادر» در مصر، عبدالمجید الذنیبات یکی از مسؤلان سابق جماعت اخوان المسلمین اردن، رهبری کنونی اخوان المسلمین را «غیر شرعی و غیر قانونی» دانست.

الذنیبات به «الشرق الأوسط» گفت که دفتر اجرایی و مجلس شورای جماعت کنونی منحل شده اند، اما هیئتهای اداری در شعب اخوان، تا کامل شدن مدت قانونی، باقی خواهند ماند.

وی افزود که از اعضایی که درخواست تصویب وضعیت جماعت را به شورای وزیران ارائه داده بودند، رهبری جدید و موقتی برای «اخوان» تشکیل خواهد شد. وی توضیح داد که رهبری جدید با همه اعضای اخوان تماس خواهد گرفت و فعالیت های خود را بر طبق ضوابط مندرج در مجوز ادامه خواهد داد.

الذنیبات شرح داد که پس از تصمیم حکومت، جماعت اخوان المسلمین قانوناً و بصورت مشروع شناخته شد و جماعتی مستقل و صرفاً اردنی و غیر مرتبط با جماعت در مصر و یا خارج به حساب می آید، و باید همه قوانین اردن را، مانند هر سازمان سیاسی دیگر، رعایت کند.