روزانه ۱۱۱ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۴۰

سازمان اپک

سازمان اپک

از دیدگاه عمر عبد الرحمن، عربستانی الاصل و رئیس پژوهش های منطقه ای کشورهای صادر کننده نفت (اپک)، صحبت کردن درباره پایان دوران نفتی، اغراق آمیز است. چرا که جهان در سال گذشته روزانه ۹۱ میلیون بشکه نفت خام مصرف کرده است در حالی که نفت درخشش خود را از دست نداده است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۴۰ میزان تقاضای نفت به ۱۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.

عبد الحمید در مصاحبه با یکی از روزنامه های داخلی که شرکت «زیمنس» آلمان آن را چاپ می کند گفت: «تقاضا از اقتصادهای در حال توسعه و حتی از خود کشورهای (اپک) همچنان وجود دارد، و این میزان تقاضا باعث جبران کاهش تقاضای اقتصادهای پیشرفته می شود که میزان مصرف نفت خود را برای بهره وری از انرژی کاهش داده اند». وی تأکید کرد که تقاضا رو به افزایش است و دوران نفت پایان قریب الوقوعی ندارد.

عبد الحمید از زمان تصدی پست خود در سازمان «اپک» با رسانه ها زیاد گفتگو نمی کند. پیش از او حسن قبا زرد، اهل کویت، برای دو دوره پیاپی ریاست این پست را به عهده داشت.