استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل در کنفرانسی مطبوعاتی دستاوردهای مذاکرات ژنو در خصوص سوریه را ارائه می دهد – عکس از خبرگزاری فرانسه

استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل در کنفرانسی مطبوعاتی دستاوردهای مذاکرات ژنو در خصوص سوریه را ارائه می دهد – عکس از خبرگزاری فرانسه

هفته اول از دور دوم مذاکرات ژنو، که از روز دوشنبه گذشته آغاز شد، با ماراتنی از جلسات و دیدارهایی به پایان رسید که بنا به درخواست استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل، که می خواست پیش از استراحت پایان هفته با همه دیدار داشته باشد، قصر سازمان ملل متحد میزبان آن ها بود.

فرستاده سازمان ملل در کنفرانسی مطبوعاتی در پایان روز، دستاوردهای پنج روز از مذاکرات  فشرده، و همچنین آن چه را انتظار دارد در سه روز باقیمانده از این دوره از مذاکرات محقق شود را ارائه کرد. دی میستورا تأکید کرد: «هدف مورد نظر هفته آینده، تبلور  بستر مجموعه اصول به دست آمده از طریق مذاکرات غیر مستقیم ، و گفت و گو درباره مناطق خاکستری ویژه روند انتقال سیاسی می باشد». با این حال، فرستاده سازمان ملل گفت که  سه روز باقی مانده «تعیین کننده» نخواهند بود، و مذاکرات عمیق تر در دوره آتی برگزار خواهند شد که قرار است به طور آزمایشی در هفته اول ماه آوریل (اردیبهشت) آینده برگزار شود.