غلامحسین دهقانی

غلامحسین دهقانی

نمایندگی کشور ایران نزد سازمان ملل متحد اعمال تحریم های اقتصادی را به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورهای درحال توسعه،نقض آشکار حقوق بین الملل و درتضاد با اهداف و اصول منشور ملل متحد دانست.

به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد عصرپنجشنبه در نشست کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع سیاستهای جاری اقتصاد کلان در جهان امروز افزود: جمهوری اسلامی ایران عمیقا بر این باور است که این شیوه برخورد با کشورهای درحال توسعه با حق صلح، توسعه و امنیت کشورهای مستقل، حق ملتها در تجارت، کشتیرانی آزاد و نظام بازرگانی چند جانبه مغایر است و باید اصلاح شود.

غلامحسین دهقانی گفت: استقلال کشورها در اتخاذ سیاستهای بازرگانی مورد نظرشان نباید به عنوان توجیهی برای اعمال فشار اقتصادی بر دیگر کشورها باشد.

وی با انتقاد از تحریم های اقتصادی با توجه به اینکه آثار مخرب تحریم ها فقط مردم عادی را هدف قرار می دهد گفت: با وجود لفاظی هایی مانند تحریم های هوشمند، تنها نتیجه اتخاذ چنین اقدامات یکجانبه، تنبیه دسته جمعی آحاد یک جامعه بوده است.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است اعمال تحریم های اقتصادی بعنوان ابزار تهدید و فشار برای تامین اهداف سیاسی، مشروعیت نظام بین المللی برخاسته از منشور ملل متحد را بطور جدی زیر سوال می برد.

دهقانی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل در تائید آثار و عواقب سوء چنین اقدامات یک جانبه بر رفاه ملت ها، رشد و توسعه جوامع و نادیده گرفتن حقوق بشر گفت: گزارش دبیرکل ضمن اشاره به اجلاس سیزدهم کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل در دوحه و همچنین مصوبات آن، مخالفت کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل را با اعمال تحریم های یکجانبه بعنوان ابزار سیاسی و اقتصادی برضد کشورهای در حال توسعه مورد اشاره قرار داده است.

وی افزود: دبیرکل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بطور جدی خواسته است از اعمال چنین روش هایی که مخالف روح منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است و مانع دستیابی کشورها به توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، خودداری کنند.

دهقانی در پایان بار دیگر مخالفت صریح ایران را با بکارگیری چنین شیوه های منسوخ، ناکارآمد و در تضاد با روح آزادی ملتها در تعامل با دنیا مورد تاکید قرار داد.