اگر شما از یکی از برنامه‌های قابل دسترسی در سایت الشرق الاوسط استفاده می‌کنید و یا اطلاعات شخصی خود را از طریق ایمیل در اختیار ما قرار می‌دهید، ممکن است این اطلاعات در اختیار سازمان های دولتی و یا اداره های مشابه نیز قرار گیرد تا خدمات بهتری برایتان مهیا شود. این اطلاعات ممکن است در اختیار سازمان های غیردولتی هم قرار گیرد تا خدمات ویژه ای برایتان در نظر گرفته شود. در این صورت، اگر شما اطلاعاتی از خود در اختیار ما قرار دهید، الشرق الاوسط آن را به نشانه تایید شما مبنی ذخیره و استفاده از اطلاعاتتان می داند. با توجه به آن چه شرح داده شد، الشرق الاوسط این حق را برای خود قائل می شود که اطلاعات دریافتی از سوی شما را در صورت لزوم در اختیار مقامات قرار دهد.