کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

مسابقات اسب دوانی در چهار فصل به نام های کورس بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه در برخی از شهرهای ایران برگزار می شود.

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

مهمترین کورس های اسب دوانی ایران در گنبد کاووس برگزار می شود، زیرا که اصلی ترین مراکز پرورش اسب ترکمن در این شهر واقع هستند.

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

مسابقات اسب دوانی نوروز آباد تهران نیز یکی از معتبرترین مکان های برگزاری کورس های اسب دوانی است.

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

در این مسابقات مانند دیگر مسابقات اسب دوانی دنیا، شرط بندی روی اسب ها انجام می شود. فدراسیون سوارکاری پیش از شروع مسابقات، دفترچه مشخصات اسب ها و برگه هایی با عنوان «قبض مشارکت» که پشت آن جایی برای پیش بینی اسب های برتر کورس است، را در اختیار تماشاگران قرار می دهد.

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

تماشاگران با اطلاعات دفترچه می توانند برگه های شرط بندی را پر کنند و نتیجه مسابقات را پیش بینی کنند.

گیشه های فروش بلیط و عرضه برگه های شرط بندی مسابقات اسب دوانی-عکس از شرق پارسی

گیشه های فروش بلیط و عرضه برگه های شرط بندی مسابقات اسب دوانی-عکس از شرق پارسی

در حالی که پیش از این تصور می شد شرط بندی در ایران جایگاهی ندارد و برخلاف شرع و قوانین است، اما محمود خراسانی که ریاست کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری ایران را بر عهده دارد در مصاحبه ای در سال ۸۸ به اعتماد ملی با اشاره به اینکه این کار حمایت مراجع قم را نیز دارد، گفت: «آیت‌الله العظمی شاهرودی که از علما هستند بارها به محل مسابقات اسب دوانی آمدند و از برگه‌های پیش‌بینی مسابقات سوارکاری حمایت کردند. ایشان حتی همیشه احادیثی را عنوان می‌کنند که در آن بحث شرط بندی در سوارکاری مطرح شده است.»

پر کردن برگه های شرط بندی مسابقات  اسب دوانی- عکس از شرق پارسی

پر کردن برگه های شرط بندی مسابقات اسب دوانی- عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی

کورس اسب دوانی نوروزآباد تهران در شهریور-عکس از شرق پارسی