یک روز پس از پایان مهلت به العبادی برای تغییر دولت

مقتدا صدر رهبر جنبش صدر هنگام ورود به «منطقه سبز» در مرکز بغداد – عکس از رویترز

مقتدا صدر رهبر جنبش صدر هنگام ورود به «منطقه سبز» در مرکز بغداد – عکس از رویترز

مقتدا صدر رهبر جنبش صدر روز گذشته، تحصنی که یارانش در دروازه منطقه سبز در مرکز عراق کرده بودند را به داخل این منطقه کشاند. صدر یک روز پس از پایان یافتن مهلتی که به العبادی برای تشکیل دولتی تکنوکرات داده بود، با برخی از همراهانش وارد منطقه سبز شد و خیمه ای برای تحصن در آن جا برپا کرد.

صدر روز گذشته در یک سخنرانی برای تحصن کنندگان حاضر در دروازه های منطقه سبز از آن ها خواست در ورودی منطقه سبز باقی بمانند و سپس خود با پای پیاده وارد منطقه شد. این منطقه را آمریکایی ها پس از ورود به بغداد در سال ۲۰۰۳ به وجود آوردند و هیچ کس از نیروهای امنیتی جرأت نکرد از ورود صدر به آن جا جلوگیری کند. صدر یک مهمان سنگین وزن برای نوری المالکی نخست وزیر سابق و برجسته ترین مخالفان خود خواهد بود که در این منطقه زندگی می کند، هر چند اطلاعات موجود نشان می دهد که او به زادگاه خود طویریج در استان کربلا رفته است.