بحث های تلخ درباره عملکر « سی آی ای»

اسناد «سازمان سیا»

اسناد «سازمان سیا»

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، بعد از ظهر دو روز پیش، از ۴ سند محرمانه مربوط به تحقیقات درباره عملکرد این سازمان پس از حوادت ۱۱ سبتامبر (۲۰ شهریور) ۲۰۰۱، هنگامی که سازمان القاعده برج های تجارت جهانی در شهر نیویورک را مورد حمله قرار داد، پرده پرداشت. یکی از این اسناد تأکید می کند که عربستان سعودی سازمان تروریستی القاعده را پشتیبانی نمی کند. گزارش بازپرس عمومی به شماره ( سی ۰۶۱۸۴۱۰۷)، که بخش ویژه تحقیقات و نتیجه گیری های مربوط به عربستان سعودی است، شامل اطلاعاتی بود که تأکید می کند که دفتر بازپرس عمومی متخصص در حوادث حملات ۱۱ سبتامبر، هیچ دلیل و مدرکی درباره حمایت عربستان سعودی از تروریست های القاعده پیدا نکرد، و هیچ اسناد رسمی، که بتوان با استناد به آن ها ، ثابت کرد که عربستان سعودی اقدام به ارائه کمک های مالی به تروریسم کرده باشد یافت نشد، اگر چه افراد مظنون وجود دارند که ممکن است سابق بر این سازمان القاعده را حمایت کرده باشند.

در ضمیمه یکی از اسناد محرمانه ای که از آن ها پرده برداری شد این عبارت نوشته شده است: «هیچ کس از اعضای حکومت عربستان سعودی، که نام آن ها در گزارش نوشته شده است، از اعضای «القاعده» نیستند». البته اسامی این افراد ذکر نشده است.

بقیه اسناد منتشر شده نشان می دهد که مسؤلان ارشد سازمان اطلاعات آمریکا، طی سالهای پس از حملات ۱۱ سبتامبر ، که شدید ترین حملاتی بودند که آمریکا در تاریخ خود در معرض آن ها قرار گرفت، درمورد کافی بودن یا نبودن اقدامات برای جلوگیری از حملات تروریستی بیشتر بحث های تلخی داشتند.

این اسناد که جزو اسناد «محرمانه» دسته بندی شده بودند، شامل نسخه کامل تری از گزارشی هایی بودند که در سال ۲۰۰۵، از سوی جان هلگرسون بازرس کل آژانس منتشر شده بود و در آن نتیجه گیری کرده بود که سازمان «سیا» استراتژی جامعی نداشت و تا پیش از حملات ۱۱ سبتامبر منابع کافی را برای مبارزه با سازمان القاعده بسیج نکرده بود.