بعد از گذشت دو ماه بازداشت آزاد شد

دیما در اغوش مادرش

دیما در اغوش مادرش

جوانترین زندانی فلسطینی به نام “دیما الواوی” روز گذشته از زندان آزاد شد.

دیما که تنها ۱۲ سال دارد، بعد از آزادی گفت:”خیلی خوشحالم که آزاد شدم، زندان جای بدی است. زمانی که در زندان بودم، دلم برای هم کلاسی‌ها ، دوستان و خانواده‌ا‌م تنگ شده بود”.

دیما که به اتهام تلاش برای چاقو زدن به نیروهای اسرائیلی دستگیر شده بود، حدودا بعد از گشت دو ماه از زندان آزاد و پس از آزادی نزد خانواده خود بازگشت.