کشورهای کرانه جنوبی ایران می توانند در مذاکرات هسته ای ایران شرکت داشته باشند

در طول تاریخ، درگیری میان صفویان و عثمانی ها – که اوج آن در بصره رخ داد – باعث ایجاد فضای بی...

ادامه مطلب