«اورهان پاموک» با موزه بی‌گناهی، زندگی را به استانبول آورد

شما متوجه می شوید که در درون اشیای ساکت انعطافی است که اغلب رازهای پنهانی خود را فاش می سازد....

ادامه مطلب