ساعت پرجدل

ترکی الدخیل خوب می‌دانم زمانی را که هرکدام ما به یاد ساعت مچی‌اش می‌افتد. منظورم کسانی هستند که دست در جیب‌شان فرونمی‌کنند وقتی رهگذری از آنها ساعت را بپرسد، تا به صفحه موبایل‌شان نگاه کنند. بلکه قبل از جواب دادن به سئوال...

ادامه مطلب