آیا اپوزیسیون سوریه آمادگی در دست گرفتن حکومت را دارد؟

ناکامی اتحادیه عرب در پایان دادن به این بحران به روش دیپلماتیک باعث درخواست‌های تازه‌ای جهت مداخله...

ادامه مطلب