کاوشهای باستانشناسی راه پیشرفت را می بندند؟

این موضوع به نظر می رسد مانند یک پلان از فیلم «ایندیانا جونز» باشد: یک گروه باستان شناسی در مقابل...

ادامه مطلب