رییس جمهور لبنان از داخل کشور انتخاب می شود

مشخص است که در صحنه سیاسی لبنان، رییس جمهوری که به یک جناح سیاسی خاص تعلق داشته باشد رییس جمهور...

ادامه مطلب