عربستان: راهبرد ملی مبارزه با فساد و پذیرش دولت الکترونیک

اهمیت دستور پادشاه عربستان سعودی در متمرکز کردن ماموریت مبارزه با فساد در اهداف نهاد بزرگی با...

ادامه مطلب