“شورای همکاری خلیج” نباید به اتحادیه ای بزرگ‌تر تبدیل شود

اول، مطمئن نیستم منشور “شورای همکاری خلیج” صراحتا بر اتحاد سیاسی کشورهای عضو تاکید کرده باشد. به...

ادامه مطلب