گزینه‌های پیش‌ رو برای برون رفت از بن بست دیپلماتیک را بررسی کنیم

صحبت‌های زیادی در این خصوص مطرح می‌شود که سوریه به صحنه جدید جنگ پشت پرده ابرقدرت‌ها تبدیل شده...

ادامه مطلب