ستیز با فرهنگ عربی، دشمنی با فرهنگ فارسی است

بذری که میرزا فتحعلی آخوندزاده، از نخستین روشنفکران ایرانی پاشید، هرچند رشد نکرد، اما چند سال...

ادامه مطلب