نفوذ تفرقه افکنانه نفت: پرونده عراق

مدت زیادی است که بسیاری بر این باورند که نفت می تواند محرکی برای درگیری های داخلی باشد و در این...

ادامه مطلب