حمایت از اخوان المسلمین برای ترکیه بی فایده است

این احتمال که ترکیه موضع خود در قبال اخوان المسلمین را تغییر دهد، دست کم در شرایط فعلی یعنی پس از...

ادامه مطلب