آینده سوریه هنوز قطعی نشده است

اکنون که سوریه در وضعیت جنگی قرار دارد هراتفاقی ممکن است رخ دهد. این کشور مدیترانه ای به کانون...

ادامه مطلب