بحران زیست محیطی در عراق

اگر محیط زیست دغدغه اصلی جهانی است و توجه بسیاری را جلب می‌کند، تهدیدها و پیامدهای فوری آن در عراق بسیار جدی است و آنچه این روزها در بصره اتفاق می‌افتد نمونه آن. هزاران شهروند در نتیجه آلودگی آب به زباله‌های شیمیایی، نفتی و...

ادامه مطلب