آیا اتحادیه عرب می تواند حداکثر پتانسیل خود را به کار گیرد؟

نهادهای چندملیتی از قبیل اتحادیه عرب با چالش هایی دشوار درباره کارآمدی آنها در سال های اخیر مواجه...

ادامه مطلب