خداحافظی با لبنان

وقتی این مقاله منتشر شود، من دیگر در سمت سفیر عربستان سعودی در لبنان نیستم و از این پس به عنوان...

ادامه مطلب