آمریکا بانک‌های اروپایی را از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌دارد

لندن منابع بانک های اروپایی فاش کردند که برخی از پروژه ها و قراردادهای مالی در ایران تحت تاثیر...

ادامه مطلب