بهمن شعله ور: در ادبیات به کارهای بزرگ و پرمعنا معتقدم...