۲۳ سال ماجراجویی ناوگان روسیه در دریای سیاه

ادامه درگیری ها در اوکراین و وضعیت بی ثبات این کشور، بسیاری از منافع روسیه و از جمله مهم-ترین آنها...

ادامه مطلب