ضرورت کنفرانسی درباره امنیت و همکاری در خاورمیانه

در منطقه ای که درگیر آشوب، روندهای مهم انتقالی و بحران های کوچک و بزرگ و متنوع است، به نظر می رسد...

ادامه مطلب