مدیترانه، تراژدی مهاجرت ونجات از امواج مرگ

مارسی: نجلاء حبریری   گزارش ویژه : «الشرق الاوسط» در متن قایقی که به نماد بحران پناهجویان اروپا...

ادامه مطلب