رییس جمهور لبنان از خارج انتخاب می شود

بین رییس جمهوری که نماینده مردمش است و رییس جمهوری که تظاهر می کند چنین است، تفاوت زیادی وجود...

ادامه مطلب