ضرورت ثبت جهانی جنگل ابر

جنگل ابر با ۳۵ هکتار وسعت در میانه دو استان گلستان و سمنان ایران قرار گرفته است. تشکیل اقیانوسی از...

ادامه مطلب