تصویب کشور فلسطینی و عاقبت سیاست‌گذاری ایران

درخواستی که محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان در روز ۲۸ نوامبر در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و...

ادامه مطلب