داعش به مثابه دولت یا فرقه؛ نگاهی به مبانی فکری آن

در تاریخ اسلام از آغاز تاکنون فهم پدیده های دینی اهمیت ویژه داشته است. در این میان پدیده...

ادامه مطلب